Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez FitXpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 25 maja 2018 r. ("Regulamin")

§1. Przepisy ogólne

 1. Usługodawcą jest FITXPRESS SP Z O O, ul. Styrska 31, 04-188 Warszawa, KRS 0000721126, REGON 369585090, NIP 1132964830, zwana dalej: „Usługodawcą”.
 2. Osoba korzystająca z Usług zwana jest „Klientem”.
 3. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują bezpośrednio oraz w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj.
  1. na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu w serwisie internetowym fitxpress.pl
  2. bezpośrednio podczas wizyty w siedzibie FitXpress Sp z o o.
 4. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione.

§2. Klient

 1.  Korzystającym z Usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawą. Osoba fizyczna, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub ma ją ograniczona, może korzystać z Usługi, jeśli działa przez przedstawiciela (np. rodzice, opiekunowie, kuratorzy).
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja Regulaminu.
 3. Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 4. Usługami, o których mowa w Regulaminie jest sprzedaż karnetów oraz jednorazowych treningów FitXpress Sp z o.o. zgodnie z cennikiem zamieszczonym pod linkiem https://www.fitxpress.pl/ems-cennik/

§3. Faktury

 1. Klient, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę za zakup usługi, podaje nazwę i adres firmy oraz NIP.
 2. Klient, działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. poz. 1528) oświadcza, iż akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej w formacie PDF, wysyłane z adresu mailowego trening@fitxpresss.pl (faktury nie będą wysyłane pocztą tradycyjną w wersji papierowej), bez podpisu Klienta (e-faktura).
 3. Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady wystawia i przesyłania e-faktur.
 4. Klient potwierdza, że dniem dostarczenia mu faktury VAT, korekty faktury VAT oraz duplikatu faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę, w formie elektronicznej, będzie dzień jej wystawienia w koncie Klienta.
 5. Na żądanie Klienta faktura jest wysyłana także pocztą na adres wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy żądania.
 6. Klient powinien do 15 dnia następnego miesiąca zadeklarować, że usługa jest wykonywana na rzecz podmiotu gospodarczego i podać dane firmy. W przypadku braku tych danych transakcja będzie traktowana jako usługa na rzecz osoby fizycznej, a faktura w takiej sytuacji będzie mogła być wystawiona najpóźniej do 3 miesięcy od wykonania usługi.
 7. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie §4 ust. 3 pkt 2) w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2177).

§4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w której dokonał on zapłaty.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. zrealizował Konsumentowi pakiet opłaconych, wybranych sesji EMS). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. Zrealizowaniu pakietu EMS) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy do momentu rozpoczęcia jej wykonywania (tj. do rozpoczęcia treningu) – o ile treningi rozpoczęły się zgodnie z życzeniem Klienta przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument, który wypowiada Umowę przed zrealizowaniem wybranego i opłaconego pakietu sesji EMS ale po terminie umożliwiającym odstąpienie od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili rezygnacji. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

§5. Ochrona danych osobowych, Polityka Cookies

 1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności wraz z Polityką Cookies, dostępne są one w osobnych zakładkach w serwisie fitxpress.pl pod adresem https://www.fitxpress.pl/polityka-prywatnosci/
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez Usługodawcę w ramach Serwisu w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, opisanych w Regulaminie, zarówno w sposób całkowicie zautomatyzowany, częściowo zautomatyzowany jak i w sposób inny niż zautomatyzowany odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Klient jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresie poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie otrzymane.
 2. W przypadku, gdy Klientem nie jest konsumentem, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.
 3. O ile szkoda nie jest wynikiem winy umyślnej Usługodawcy, jego odpowiedzialność wobec Klienta ograniczona jest do 10 (dziesięcio)-krotności wynagrodzenia brutto uiszczonego przez Klienta za świadczoną przez Usługodawcę usługę, której nienależyte wykonanie lub niewykonanie jest źródłem odpowiedzialności.

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres FitXpress Sp z o o, Warszawa, ul. Styrska 31, 04 -188. Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego imienia i nazwiska oraz adresu elektronicznego;
  2. wskazanie szkody, z którą wiąże się reklamacja.
  3. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
  4. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 3. Jeśli reklamacja nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2, Usługodawca, w terminie 3 dni od jej doręczenia, może wezwać Klienta do uzupełnienia danych.
 4. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1 Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 5. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 4 nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 6. W terminie 7 dni od udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę Klient wskazuje, czy akceptuje propozycję Usługodawcy.
 7. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane:
  1. z chwilą bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4; lub
  2. jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy załatwienia reklamacji – po upływie terminu wskazanego w ust. 7.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej: www.fitxpress.pl, w taki sposób, aby Klient przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 § 4 kodeksu cywilnego. Klient i Usługodawca mogą przechowywać treść Regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy. Klient i Usługodawca mogą odtworzyć przechowywaną treść Regulaminu w niezmienionej formie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 25 maja 2018 r.
 3. Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie, jednakże zmieniony Regulamin nie ma zastosowania do korzystania z Serwisu, jeśli zadanie Pytania Głównego nastąpiło przed dniem wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Jeśli Regulamin ulega zmianie, Klient, który dokonał Rejestracji, informowany jest o treści zmian w momencie pierwszego zalogowania się do konta Klienta (po zmianie Regulaminu). Klient, który nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien wyrejestrować się z Serwisu, w takim wypadku zmiany nie są dla niego wiążące.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonał on zapłaty.
 2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Usługodawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Porady). Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Porady) konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi (przesłanie treści Porady) przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827).
 6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy przed wykonaniem usługi, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez Opiekunów maszyn do Elektrostymulacji mięśni oraz Trenera Personalnego. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.